Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
108010

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
XÃ CÁC SƠN

Căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ và Nhân dân xã nhà quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh với những nội dung như sau:

A -  MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực quan trọng trên địa bàn xã, tạo các ngành, nghề sản xuất và các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sức cạnh tranh lớn, phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ huy động các nguồn lực từ bên ngoài để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo tiêu chí nông thôn mới; quy hoạch vùng trồng lúa có chất lượng cao; phát triển mạnh chăn nuôi gia trại, trang trại theo hướng tập trung, không gây ô nhiễm môi trường và những vật nuôi có giá trị kinh tế cao; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh và tạo bước chuyển biến về chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định Chính trị, đảm bảo Trật tự an toàn xã hội, ATGT; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXII, xây dựng xã Các Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

1. Về Kinh tế (10 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 62 triệu/năm.

2. Diện tích đất tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 150 ha.

3. Tổng Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 7.200 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chủ yếu hàng năm:

Tổng diện tích gieo trồng hàng năm: 1.809 ha. Trong đó: lúa 1.277 ha/năm, năng suất từ 55 - 60 tạ/ha; ngô 128ha, năng xuất 35 - 38 tạ/ha; lạc 212 ha, năng xuất 20 - 22 tạ/ha; khoai: 67 ha; đậu, rau màu các loại 115 ha, thu nhập bình quân 50 - 60 triệu đồng/ha.    

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm hàng năm: đàn trâu bò 2.250 con; đàn lợn 6.800 con; đàn gia cầm 95.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đến năm 2025 là 25 tấn.

7. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn xã đến năm 2025 là 24 Doanh nghiệp.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 10% trở lên so với huyện giao.

9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 100%.

Trong đó: Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 đạt 50% trở lên (thôn Song, thôn Lạn, thôn Phú Sơn, thôn Kiêm Sơn, thôn Quế Lam, thôn Trường Sơn).

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đến năm 2025 là 100%.

2. Về Văn hóa xã hội (8 Chỉ tiêu)

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,9%.

12. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 1,5%.

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm là 1,5%.

14. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt 90% trở lên.

15. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 90% trở lên.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 là 75 % trở lên.

18. Tỷ lệ làng, thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 25% (03 thôn: thôn Song, thôn Lạn, thôn Quế Lam).

3. Về Môi trường (03 Chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 40% - 47%.

20. Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 đạt 100%.

4. Về An ninh trật tự: (01 Chỉ tiêu)

22. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đến năm 2025 là 100%.

5. Về Xây dựng đảng (02 Chỉ tiêu)

23. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 50 đảng viên.

24. Tỷ lệ chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80%.

B - NHIỆM VỤ TRONG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

I. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

1. Về phát triển kinh tế.

- Về trồng trọt: Tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; khuyến khích các hộ nông dân tích tụ ruộng đất để đầu tư phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tập trung hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích và hướng tới sản xuất theo mô hình hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; quy hoạch sản xuất tập trung vùng lúa có năng suất, chất lượng, giá trị cao tại các thôn như: thôn Liên Sơn, thôn Song, thôn Lạn, thôn Quế Lam, thôn Hải Sơn, thôn Trường Sơn, thôn Hoành Sơn. Dự kiến thực hiện kế hoạch tích tụ ruộng đất năm 2020: 10 ha; 2021: 20 ha; 2022: 40 ha; 2023: 30 ha; 2024: 35 ha; 2025: 25 ha. Quy hoạch và mở rộng mô hình sản xuất vùng rau củ, quả sạch, an toàn và cây dược liệu được đăng ký truy xuất nguồn gốc xuất xứ tại các xứ đồng: Cồn Mẽn thôn Liên Sơn; Sốc Hoằng thôn Thống Nhất; Cồn Điềm thôn Song; Đồng Trằm, Cồn Nhàn thôn Kiêm Sơn, Bái Các thôn Trường Sơn. Tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, giá trị của nông dân.

Về chăn nuôi: Điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới, xây dựng khu chăn nuôi trang trại theo hướng tập trung không ô nhiễm môi trường tại các nơi có diện tích sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp ở thôn Liên Sơn, thôn Kiêm Sơn, thôn Trường Sơn; khuyến khích nhân dân đưa các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: ốc, lươn, cua, nhím, rắn mối, ong,… ; phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi đạt 50% giá trị sản xuất trong ngành nông nghiệp; khuyến khích các hộ đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp, đảm bảo quy hoạch chuồng trại hợp lý, vệ sinh, thực hiện nghiêm túc pháp lệnh thú y để phát triển bền vững; công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc gia cầm hàng năm đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

Về Lâm nghiệp:  Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường chăm sóc, bảo vệ phòng chống cháy rừng, phát triển rừng sản xuất; xây dựng kế hoạch tích tụ đất rừng đến năm 2025 là 30 ha. Tại khu vực thôn Trường Sơn trồng cây lấy gỗ có giá trị cao như: lát, sưa, trầm hương, cẩm lai, gụ, đàn hương, v.v….

Về thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: Tăng cường phát triển hoạt động thương mại - dịch vụ: Khai thác tiềm năng lợi thế xã có hai khu chợ thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa thương mại; phát triển dịch vụ vận tải; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ gắn với CNH - HĐH nông nghiệp và kinh tế nông thôn, có chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường như: nghề mộc, chế biến nông sản, thực phẩm, thức ăn gia súc, gia công chế biến một số mặt hàng, mây tre đan, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong lúc nông nhàn, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp; phát huy hiệu quả hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

Về tài chính ngân sách: Khai thác triệt để các nguồn thu ngân sách: thu các loại phí, lệ phí theo quy định,... Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách theo quy định của pháp luật. Quy hoạch đất thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; huy động tối đa nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư các mô hình kinh tế - xã hội. Bình quân hàng năm thu ngân sách tăng 10% trở lên so với huyện giao.

Về công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch chung của Khu kinh tế Nghi Sơn mở rộng. Phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; thành lập các tổ quản lý đất đai và xây dựng ngay từ thôn. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung rà soát thống kê phân loại đất, đưa vào quản lý đúng quy định của Luật Đất đai, tiếp tục phối hợp phòng TNMT hoàn thiện các loại hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đất giao không đúng thẩm quyền đủ điều kiện; hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân.

Về Xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng:

Bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và sự hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, phấn đấu hoàn thành 100% đường bê tông nông thôn và bê tông cứng hoá giao thông nội đồng. Mỗi thôn phấn đấu đầu tư xây dựng kiên cố hoá kênh mương từ 1,5 – 2km; đầu tư xây dựng, tu sửa, chỉnh trang công trình cơ sở vật chất – hạ tầng, nhà văn hóa thôn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại.

Về môi trường: Tiếp tục vận động nhân dân xây dựng lò đốt rác tại gia đình, phân loại rác thải rắn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thải rác ra môi trường; khuyến khích thành lập hợp tác xã thu gom rác thải; quy hoạch các điểm gom rác thải phù hợp để vận chuyển đảm bảo môi trường

2. Về Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Duy trì tốt hoạt động của hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được học tập về văn hóa, xã hội, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, có định hướng và phân luồng đào tạo ngay từ Trung học cơ sở.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trọng tâm, thiết thực, ngắn gọn dễ hiểu, hiệu quả, tuyên truyền lồng ghép qua các Hội nghị. Tiếp tục duy trì các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; Nâng cao chất lượng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thường xuyên sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước các thôn cho phù hợp; trang bị đầy đủ các đầu sách, tủ sách tại nhà văn hoá thôn; đầu tư, xây dựng mới và tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp các nhà văn hóa thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn xã, nâng cao chất lượng công tác tiêm chủng mở rộng. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Vận động nhân dân làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vươn lên thoát nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách. Đấu mối giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho lao động địa phương.

3. Về công tác quốc phòng - an ninh.

- Quốc phòng: Thường xuyên củng cố và tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân, trung đội cơ động đủ số lượng đảm bảo chất lượng, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đảng viên, tổ chức nghiêm túc chế độ huấn luyện dân quân. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị an toàn làm chủ, sãn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước được củng cố vững chắc. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- An ninh: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia ngăn chặn kịp thời có hiệu quả hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,phản động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phát hiện xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái phép, các tà đạo ... Chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng thế trận ANND vững chắc ở từng địa bàn dân cư, duy trì có hiệu quả hoạt động của tổ an ninh xã hội ở thôn, xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

II. Thực hiện các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá.

1. Chương trình trọng tâm.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2. Khâu đột phá.

-  Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

III. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

1. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên.

1.1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, chú trọng đạo đức giáo dục cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng,  quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm, cương lĩnh  chính trị của Đảng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức và sự chuyển biến thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bảo thủ, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng giáo dục, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, coi trọng tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn, giáo dục truyền thống gắn với phong trào thi đua, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong Đảng và trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

1.2. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thường xuyên chăm lo xây dựng cũng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp việc xây dựng quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, nhất là cán bộ chủ chốt. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của đảng. Tiếp tục đổi mới hình thức nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện mọi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ và định kỳ báo cáo kết quả trước chi bộ. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ mối quan hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới.

1.3. Đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng:

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy - UBKT thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành điều lệ đảng, những điều đảng viên không được làm, kiểm tra giám sát, thực hiện nghị quyết của đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, hoặc có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời,nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

1.4. Nâng cao chất lượng công tác Dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng nhà nước với nhân dân.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc quy chế dân vận của hệ thống chính trị; quy định về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân.

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động MTTQ và các đoàn thể; Quy định về giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong đời sống xã hội.

1.5. Tăng cường công tác nội chính, thực hiện có hiệu quả công tác chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt đảng. Thực hiện tốt cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong công tác cán bộ, công chức trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai minh bạch các quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và tài sản công; kê khai tài sản cán bộ, công chức theo đúng quy định, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc nhũng nhiễu nhân dân.

2. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động giám sát, theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, trách nhiệm của đại biểu HĐND xã; tạo điều kiện để các đại biểu HĐND phát huy trí tuệ, tham gia thảo luận, chất vấn và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; Phối hợp với UBND, MTTQ xã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, đúng luật.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của UBND trong công tác quản lý điều hành, cụ thể hóa chủ trương của đảng, nghị quyết của HĐND vào từng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý; và hàng tháng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực công tác, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để đánh gia năng lực thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ, có kết quả, hiệu quả việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Phát huy dân chủ cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, đa dạng hóa các hình thức, tập hợp quần chúng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đa dạng hóa các hoạt động,tập hợp quần chúng, phát động nhiều phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, các hoạt động văn hóa xã hội, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, dân chủ, tăng cường quan hệ mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, tham gia xây dựng ban hành các chủ trương,chỉ thị nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, tăng cường công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân với cán bộ đảng viên, các hoạt động của cơ quan đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

(tài liệu Đảng ủy cung cấp)                                                                                                                                           

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ